عکاسی

📸 ضرورت حضور عکاس حرفه ای

با وجود دوربین های موبایل خیلی از افراد بر این عقیده اند که دیگر نیاز به حضور عکاس در رویداد نیست . ولی واقعیت چنین نیست . تعداد زیادی عکس در طی مراسم با گوشی های مختلف توسط مهمان های مختلف گرفته میشود که پس از مراسم به دلیل مشغله های افراد همه در گوشی ها میماند و یا بعد از از مراسم توسط پیام رسان ها برای شما ارسال میشود که همگی با کیفیت کم به دست شما خواهد رسید .در این میان طبیعی است که حضور عکاس حرفه ای میتواند با توجه تجربه اش بهترین عکس ها را با بهترین زاویه ، کادر بندی و ژست های متفاوت و حرفه ای را نسبت به افراد و دکور ها با توجه به شرایط محیط به شما تحویل خواهد دهد.