ورزش های دریایی

جت اسکی

فلای برد

پاراسل

غواصی

ویک برد

شاتل/ بنانا

پدل برد

کاتاماران / قایق بادبانی