سازه های بادی | کودک

سرسره / قلعه بادی

سرسره قلعه بادی سفید

جامپینگ بادی سفید

موش و چکش

تشک پرش (کودک)

شهربادی

اتاق بادکنک

اتاق هوا

استخر توپ / بادکنک

شن بازی

پیست ماشین رالی