بازی های مسابقه ای | بزرگ سال

پکیج لیزر تگ

پکیج پینت بال

پینت بال فومی

پکیج آب بازی

مسابقه بالانس توپ

بازی شکارچی توپ

توپ لباسی

گوی و توپ

موش و چکش انسانی

مچ اندازی

طناب کشی

BOTTLE FLIP

سطل و طناب

طناب آدم معلق

استوانه هیجانی

چرخ تانک

مسابقه دو شلوارک

شلوار پا مشترک

مسابقه چوب اسکی

دویدن با گونی

شلوار بادکنکی

راه رفتن بادکنکی

بازی بادکنک

ماز طنابی

حلقه انگشتی

ناودان (توپ / آب)

چیدمان لیوان

کش و توپ